ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-10 สายอนามัยกองเสา - สหกรณ์นิคมเขาขาว ม.7 บ้านนาโพธิ์์
5
29 ธ.ค. 2563
2 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้า หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ธ.ค. 2563
3 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายนาบอน-ควนปริง หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ธ.ค. 2563
4 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้า หมู่ที่ 8 ตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ธ.ค. 2563
5 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน
4
18 ธ.ค. 2563
6 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน
5
18 ธ.ค. 2563
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 พ.ย. 2563
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) คก.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัยกองเสา-สหกรณ์นิคมเขาขาว หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 พ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
14 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30