ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง

1.ชื่อสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง

2.สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  12   ตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ 2-5 ขวบ โดยมีพื้นที่เขตรับผิดชอบในตำบลนาบอน  และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

4.ปรัชญา
“เด็กเล็กแจ่มใส  ตั้งใจศึกษา  พัฒนารอบด้าน  สืบสานวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

5.วิสัยทัศน์
“พัฒนาการสมวัย ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม อยู่อย่างมีความสุข”

6.อัตลักษณ์
“ไหว้สวย ยิ้มใส”

7.พันธกิจ
1) ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) จัดโภชนาการให้เหมาะสมตามวัย
4) ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
5) ส่งเสริมบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


8.เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย
1)  เด็กทุกคนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริงทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาเหมาะสม
ตามวัย
2)  เด็กทุกคนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริงได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3)  จัดโภชนาการเหมาะสม มีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ และส่งเสริมการใช้เครื่องปรุงรส
ที่มีส่วนประกอบของสารไอโอดีน
4)  ครูได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5)  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
6)  ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน