ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 มิ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูืมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 มิ.ย. 2563
3 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1671/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 พ.ค. 2563
4 ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
440
25 พ.ค. 2563
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 พ.ค. 2563
6 เอกสารแนบ ( ภ.ด.ส.3 ) ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 พ.ค. 2563
7 ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 พ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลสรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 พ.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
14 พ.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
14 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28