ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ก.ย. 2563
2 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ส.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ส.ค. 2563
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 ส.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 มิ.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูืมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 มิ.ย. 2563
8 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1671/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 พ.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
456
25 พ.ค. 2563
10 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
25 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29