บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง

นางสาวกันยาณี ชูดำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง
นายสายัณต์ บุญทรง
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง
นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิดำรง
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง